Genootschap voor Geschiedenis

Een overzicht van de recente activiteiten van het Genootschap vindt u in het Jaarverslag 2018.

 

 

Genootschap voor Geschiedenis:

Jaarverslag 2018

 

 

Het Genootschap voor Geschiedenis in 2018

 

Het Genootschap voor Geschiedenis, gesticht in 1839, is sinds 2008 een vereniging zonder winstoogmerk.

 

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestond op 1 januari 2018 uit de volgende leden: Johan Bossier, Heidi Deneweth, Luc Devliegher, Jan D’hondt, Jan Dumolyn, Luc François, Noël Geirnaert, Aleid Hemeryck, Dominique Marechal, Jacques Mertens, Michel Nuyttens, Rik Opsommer, Kurt Priem, Marc Ryckaert, Paul Trio, Ludo Valcke, Jan Van Acker, Ludo Vandamme, Andries Van den Abeele, Maurice Vandermaesen, André Vandewalle, Paul Vandewalle, Romain Van Eenoo, Johan Vannieuwenhuyse, Anne van Oosterwijk, Dries Vanysacker, Lies Vervaet.

Wijzigingen in de loop van 2018: in februari nam Noël Geirnaert ontslag als lid.

De Algemene Vergadering kwam bijeen op 5 maart en 10 september.

 

De Raad van Bestuur

Op 1 januari 2018 was de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: André Vandewalle
Ondervoorzitter: Johan Vannieuwenhuyse
Secretaris-penningmeester: Ludo Valcke
Adjunct-secretaris en coördinator afzonderlijke publicaties: Marc Ryckaert
Redactiesecretaris: Kurt Priem
Redactie boekbesprekingen: Ludo Vandamme
Coördinatie verzendingen: Johan Bossier
Leden: Noël Geirnaert, Paul Trio, Maurice Vandermaesen.

Wijzigingen in de loop van 2018: in februari nam Noël Geirnaert ontslag als lid; in maart trad Jan D’hondt toe als nieuw lid.

De Raad van Bestuur vergaderde op 5 februari, 18 mei en 22 oktober.

 

Redactieraad

Teneinde de inhoudelijke samenstelling van de Handelingen vlotter en professioneler te laten verlopen, trad in de loop van 2018 een nieuwe redactieraad in werking. Via deze raad wordt ook de peer review procedure van de artikels gecoördineerd. De werking van de redactieraad verloopt digitaal, via een speciaal hiertoe gecreëerde ruimte op website, die enkel voor gemachtigde gebruikers toegankelijk is.

De redactieraad bestaat uit de volgende leden:

Redactiesecretaris: Kurt Priem
Supervisor: André Vandewalle
Redacteuren Middeleeuwen: Paul Trio, Lies Vervaet
Redacteuren Nieuwe Tijden: Kurt Priem, Luc François
Redacteuren Nieuwste Tijden: Ludo Valcke, Johan Vannieuwenhuyse
Redacteur Kunstgeschiedenis: Anne van Oosterwijk
Beeldconsulent: Marc Ryckaert

 

Personeelsformatie

Het aantal bezoldigde personeelsleden in 2018 bedroeg: nul.

 

Leden en abonnees

Het aantal betalende leden/abonnees in 2018 bedroeg: 238. Waarvan 168 individuele leden, 22 instellingen-leden en 48 abonnementen wetenschappelijke instellingen.

 

Publicaties en activiteiten van het Genootschap voor Geschiedenis in 2017

 

De Handelingen

Het Genootschap voor Geschiedenis geeft sinds 1839 een tijdschrift uit, aanvankelijk ‘Annales de la Société d’Emulation (...)’ genaamd en nu met als titel ‘Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge’. Het tijdschrift wordt in offset gedrukt door de drukkerij De Windroos/Top-Printing te Zele, in een vormgeving door het grafisch bureau CitroenCitroen te Brugge. In 2018 verscheen de 155ste jaargang, bestaande uit twee afleveringen, 446 bladzijden in totaal. Opmerking: de inhoud van de Handelingen is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

 

Afzonderlijke publicaties (boeken, brochures...)

In 2018 verschenen geen afzonderlijke publicaties.

 

Publiekswerking: Jaarvergadering 2018

Op het einde van elk jaar worden de leden van de vereniging uitgenodigd op een jaarvergadering, waarop een werkingsverslag en een wetenschappelijke lezing gebracht worden. Dit jaar werd deze activiteit gehouden op zaterdag 8 december in de lokalen van het Stadsarchief te Brugge. Na de verwelkoming en het werkingsverslag door voorzitter dr. André Vandewalle en de voorstelling van het jongste nummer van de Handelingen door redactiesecretaris Kurt Priem, volgde een lezing door Lisa Demets (Aspirant FWO en onderzoeker bij de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent) over ‘De Flandria Generosa C. Een Latijnse Kroniek van Vlaanderen geschreven in de Brugse Eekhoutabdij aan het begin van de vijftiende eeuw’.

 

Publiekswerking: andere

Op 16 september 2018 was het Genootschap aanwezig met een stand op de Cultuurmarkt op de Markt in Brugge.

 

Samenwerking met andere erfgoedactoren

Op 26 juni 2018 vond een overleg plaats met de Erfgoedcel Brugge.

 

Mecenaat en sponsoring

In het verleden kon de vereniging al occasioneel een beroep doen op een beperkte bijkomende financiële inbreng via sponsoring of mecenaat. In het licht van de slinkende subsidiëring door de overheden (met o.a. het volledig wegvallen van de provinciale subsidies), wordt uitgekeken naar mogelijke structurele sponsoring. Dit blijkt evenwel geen eenvoudige oefening te zijn, en werd in 2018 nog niet met succes bekroond.

 

 

 

Bijlage: Inhoud van de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, jaargang 155 (2018)

 

 

Artikels

• Leen Bervoets, De inwoners van Brugge in de twaalfde en dertiende eeuw: een prosopografische studie (blz. 3-40)

• Stan Pannier, Burgerlijke hospitalen binnen de ziekenzorg van het Spaanse leger. Het Sint-Janshospitaal van Brugge, 1621-1713 (blz. 41-81)

• Marc Constandt, Maurice Otlet: een miskend medestichter van Westende-Bad? (blz. 83-107)

• Daniël De Clerck, Wie is dat mysterieuze ‘Kinsoen-meisje’ in de Brugse collectie? (blz. 109-136)

• Marjoleine Delva, De sluipwegen van de roem. James Ensors strijd naar erkenning en succes ten tijde van ‘Les XX’ (1883-1893) (blz. 137-171)

• Jos Monballyu, De strafrechtelijke vervolging van het activisme in West-Vlaanderen (1918-1921) (blz. 173-214)

• Marc Ryckaert, De Brugse Burg in 1127. Waar stond de grafelijke woning in de tijd van Galbert van Brugge? (blz. 241-263)

• Hendrik Callewier, Netwerken voor God en nageslacht: de familie van Mortagne op prebendenjacht in laatmiddeleeuws Vlaanderen (blz. 265-290)

• Kristiaan Dillen, Hoeke in de zestiende eeuw: een club van welgestelde mannen (blz. 291-329)

• Erik Muls, De Eed van het Brugse smedenambacht (1783), een groepsportret van Bernardus Fricx (blz. 331-358)

 

Boekbesprekingen (blz. 215-218 en 359-383)

 

Masterpoeven Geschiedenis 2016-2017 (blz. 233-235)

 

Literatuursigalementen 2017-2018 (blz. 384-414)

 

Kroniek (blz. 219-232 en 415-441)

 

Home