Genootschap voor Geschiedenis

Een overzicht van de recente activiteiten van het Genootschap vindt u in het Jaarverslag 2017.

 

 

Genootschap voor Geschiedenis:

Jaarverslag 2017

 

 

Het Genootschap voor Geschiedenis in 2017

 

Het Genootschap voor Geschiedenis, gesticht in 1839, is sinds 2008 een vereniging zonder winstoogmerk.

 

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestond op 1 januari 2017 uit de volgende leden: Johan Bossier, Heidi Deneweth, Luc Devliegher, Jan D’hondt, Jan Dumolyn, Luc François, Noël Geirnaert, Aleid Hemeryck, Dominique Marechal, Jacques Mertens, Luc Monbaliu, Michel Nuyttens, Rik Opsommer, Kurt Priem, Marc Ryckaert, Paul Trio, Ludo Valcke, Jan Van Acker, Ludo Vandamme, Andries Van den Abeele, Maurice Vandermaesen, André Vandewalle, Paul Vandewalle, Romain Van Eenoo, Johan Vannieuwenhuyse, Anne van Oosterwijk, Dries Vanysacker, Lies Vervaet.

Deze samenstelling onderging in de loop van het jaar geen wijzigingen.

De Algemene Vergadering kwam bijeen op 6 maart en 11 september.

 

De Raad van Bestuur

Op 1 januari 2017 was de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: André Vandewalle
Ondervoorzitter: Johan Vannieuwenhuyse
Secretaris-penningmeester: Ludo Valcke
Adjunct-secretaris en coördinator afzonderlijke publicaties: Marc Ryckaert
Redactiesecretaris: Kurt Priem
Leden: Johan Bossier, Noël Geirnaert, Paul Trio, Ludo Vandamme, Maurice Vandermaesen.

Deze samenstelling onderging in de loop van het jaar geen wijzigingen.

De Raad van Bestuur vergaderde op 6 februari, 22 mei en 23 oktober.

 

Personeelsformatie

Het aantal bezoldigde personeelsleden in 2016 bedroeg: nul.

 

Leden en abonnees

Het aantal betalende leden/abonnees in 2017 bedroeg: 264. Waarvan 191 individuele leden, 26 instellingen-leden en 47 abonnementen met factuur.

 

Publicaties en activiteiten van het Genootschap voor Geschiedenis in 2017

 

De Handelingen

Het Genootschap voor Geschiedenis geeft sinds 1839 een tijdschrift uit, aanvankelijk ‘Annales de la Société d’Emulation (...)’ genaamd en nu met als titel ‘Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge’. Het tijdschrift wordt in offset gedrukt door de drukkerij De Windroos nv te Beernem, in een vormgeving door het grafisch bureau CitroenCitroen te Brugge. In 2017 verscheen de 154ste jaargang, bestaande uit twee afleveringen, 454 bladzijden in totaal. Opmerking: de inhoud van de Handelingen is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

 

Afzonderlijke publicaties

In 2017 verschenen twee nieuwe publicaties: één in de eigen VHS-reeks en één in de HMV-reeks die uitgegeven wordt in samenwerking met de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Het betreft:

- Marc Carlier, De laatste Brugse rederijkers. Het Vlaams letterkundig leven in Brugge van het einde van het Ancien Régime tot na de Belgische onafhankelijkheid (VHS-reeks, nummer 14), Brugge 2017, 216 blz.

- Joke Verfaillie, Au Cœur de la Cour. De griffie en de griffiers van de Raad van Vlaanderen, een bijdrage tot de geschiedenis van instellingen, ambtenaren en archiefvorming tijdens het ancien régime (1386-1795) (HMV-reeks, nr. 3), Gent 2017, iv + 400 blz.

 

Digitalisering van de Handelingen

De gedigitaliseerde jaargangen 1939 t.e.m. 1999 van de Handelingen werden door bestuurslid Johan Bossier klaargemaakt voor ontsluiting via de Open Access-toepassing van de Universiteitsbibliotheek Gent. In de loop van het voorjaar werden alle artikels uit de genoemde jaargangen via die weg raadpleegbaar, en bovendien toegankelijk voor diverse zoekopdrachten, inclusief vanuit Google en andere zoekmachines.

 

Jaarvergadering

Op het einde van elk jaar worden de leden van de vereniging uitgenodigd op een jaarvergadering, waarop een werkingsverslag en een wetenschappelijke lezing gebracht worden. Dit jaar werd deze activiteit gehouden op zaterdag 9 december in de lokalen van het Stadsarchief te Brugge. Na de verwelkoming en het werkingsverslag door voorzitter dr. André Vandewalle en de voorstelling van twee nieuwe publicaties (zie rubriek ‘Afzonderlijke publicaties’) volgde een lezing door Marc Carlier over ‘Het Vlaams literair leven in Brugge in de Franse tijd en tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1792-1830)’.

 

Samenwerking met andere verenigingen en instanties

De digitale ontsluiting van de Handelingen 1939-1999 via de website van de Universiteitsbibliotheek Gent is afgerond en operationeel.

Tussen het Genootschap voor Geschiedenis en de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent bestaat sinds enkele jaren een partnerschap. Er wordt regelmatig overleg gepleegd tussen de beide verenigingen. In 2017 gebeurde dat overleg voornamelijk op informele basis via bestuursleden die banden hebben met beide verenigingen. Dit partnerschap leidde tevens tot de uitgave van een derde gezamenlijke publicatie in de HMV-reeks (zie rubriek ‘Afzonderlijke publicaties’).

 

Mecenaat en sponsoring

In het verleden kon de vereniging al occasioneel een beroep doen op een beperkte bijkomende financiële inbreng via sponsoring of mecenaat. In het licht van de slinkende subsidiëring door de overheden (met o.a. het volledig wegvallen van de provinciale subsidies vanaf 2018), wordt uitgekeken naar mogelijke structurele sponsoring. Dit blijkt evenwel een erg moeilijke oefening te zijn, die in 2017 nog niet met succes bekroond werd.

 

 

 

Bijlage: Inhoud van de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, jaargang 154 (2017)

 

 

Artikels

- Jelle Haemers, Een brief van Pieter de Coninck aan Sint-Omaars (1306). Over schriftelijke communicatie van opstandelingen in veertiende-eeuws Vlaanderen en Artesië (blz. 3-30).

- Erik Muls, ‘Het cleeden van de derthien arme mannekens’: het ambacht van de Brugse scheppers (kleermakers) en de fundatie van Gruuthuse (1474) (blz. 31-54).

- Kaat Capelle, Misdaad en straf in de achttiende-eeuwse kasselrij Ieper (blz. 55-98).

- Dieter Bruneel, Rurale eigendomsmisdrijven in het gerechtelijk arrondissement Brugge (1845-1895): een sociaalhistorische conflictanalyse (blz. 99-153).

- Marc Constandt, Het Westendse netwerk van Nicolas Lembrée (blz. 155-179).

- Sophie De Schaepdrijver, Burgerverzet en executies in bolwerk Brugge (blz. 181-194).

- Mathijs Speecke, Het eerste ‘democratische’ regime van Brugge (1302-1310). Een herziening (blz. 233-298).

- Hannelore Franck, Een vreemde eend in de bijt? Het Liber anniversarium als parochiale agenda voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge in de late middeleeuwen (blz. 299-325).

- Matthijs Degraeve, De architectuuropleiding aan de Brugse Academie in de economische en politieke context van de 18de eeuw (blz. 327-369).

- Jeroen Cornilly, Stadsarchitecten in West-Vlaanderen. De impact van een ambtenaar op het stads- en dorpsbeeld (blz. 371-414).

 

Boekbesprekingen (blz. 195-213 en 415-422).

 

Kroniek (blz. 215-224 en 435-448).

 

Literatuursignalementen 2016-2017 (blz. 423-434).

 

 

 

Home