Genootschap voor Geschiedenis
Standbeeld

Een overzicht van de recente activiteiten van het Genootschap vindt u in het Jaarverslag 2016.

 

 

Genootschap voor Geschiedenis:

Jaarverslag 2016

 

 

Het Genootschap voor Geschiedenis in 2016

 

Het Genootschap voor Geschiedenis, gesticht in 1839, is sinds 2008 een vereniging zonder winstoogmerk.

 

• De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestond op 1 januari 2016 uit de volgende leden: Johan Bossier, Heidi Deneweth, Luc Devliegher, Jan D’hondt, Jan Dumolyn, Noël Geirnaert, Aleid Hemeryck, Dominique Marechal, Jacques Mertens, Luc Monbaliu, Michel Nuyttens, Rik Opsommer, Kurt Priem, Marc Ryckaert, Paul Trio, Ludo Valcke, Jan Van Acker, Ludo Vandamme, Andries Van den Abeele, Maurice Vandermaesen, André Vandewalle, Paul Vandewalle, Romain Van Eenoo, Johan Vannieuwenhuyse, Anne van Oosterwijk, Dries Vanysacker, Lies Vervaet.

In de loop van het jaar trad Luc François toe als nieuw lid. Luc Janssens nam ontslag.

De Algemene Vergadering kwam bijeen op 7 maart en 12 september.

 

• De Raad van Bestuur

Op 1 januari 2016 was de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

-    Voorzitter: André Vandewalle
-    Ondervoorzitter: Johan Vannieuwenhuyse
-    Secretaris-penningmeester: Ludo Valcke
-    Adjunct-secretaris en coördinator afz. publicaties: Marc Ryckaert
-    Redactiesecretaris: Kurt Priem
-    Leden: Johan Bossier, Noël Geirnaert, Paul Trio, Ludo Vandamme, Maurice Vandermaesen.

Deze samenstelling onderging in de loop van het jaar geen wijzigingen.

De Raad van Bestuur vergaderde op 25 januari, 23 mei en 24 oktober.

 

• Personeelsformatie

Het aantal bezoldigde personeelsleden in 2016 bedroeg: nul.

 

• Leden

Het aantal betalende leden in 2016 bedroeg: 251. Waarvan 181 individuele leden, 25 instellingen-leden en 45 abonnementen met factuur.

 

Publicaties en activiteiten van het Genootschap voor Geschiedenis in 2016

 

• De Handelingen

Het Genootschap voor Geschiedenis geeft sinds 1839 een tijdschrift uit, aanvankelijk Annales de la Société d’Emulation (...) genoemd en nu met als titel Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. Het tijdschrift wordt thans in offset gedrukt door de drukkerij De Windroos nv te Beernem, in een vormgeving door het grafisch bureau CitroenCitroen te Brugge. In 2016 verscheen de 153e jaargang, bestaande uit twee afleveringen, 444 bladzijden in totaal. 

 

• Afzonderlijke publicaties

In 2016 ontving het Genootschap het manuscript (242 blz.) van de studie De “ieverzuchtige liefhebbers der rym- en redenkonst” of het Vlaams letterkundig leven in Brugge in de Franse en de Hollandse tijd (1792-1830) van de hand van Marc Carlier. De tekst werd via peer review beoordeeld en, na enkele aanpassingen, goed voor publicatie bevonden. In de loop van 2017 zal dit werk verschijnen als deel 14 in de reeks ‘Vlaamse Historische Studies’ (VHS).

 

• Digitalisering van de Handelingen

Vanwege technische problemen lag het digitaliseringsproject een tijdlang stil. Eind 2016 werd het project hernomen. Er kon een gratis softwarepakket in gebruik genomen worden, hetgeen betekent dat de eerder voorziene aanschaf van dure software niet nodig was. Hierdoor werd het gereserveerde krediet in 2016 voorlopig nog niet aangesproken. De bewerking van de bestanden en hun invoering op de website van de Universiteitsbibliotheek Gent (UGent Open Access Journals) zal in het voorjaar van 2017 plaats vinden. De in 2016 gereserveerde kredieten zullen aangewend worden om de vrijwilliger(s) die dit uitvoeren, te betalen.

 

• Jaarvergadering

Op het einde van elk jaar worden de leden van de vereniging uitgenodigd op een jaarvergadering, waarop een werkingsverslag en een wetenschappelijke lezing gebracht worden. Dit jaar werd deze activiteit gehouden op zaterdag 3 december in de lokalen van het Stadsarchief te Brugge. Na de verwelkoming en het werkingsverslag door voorzitter dr. André Vandewalle volgde een lezing door prof. Dr. Georges Martyn (Rechtsfaculteit UGent) over ‘De blinddoek van Justitia’. Hierin werden diverse hypothesen toegelicht over de rol van de blinddoek in de iconografie van recht, rechtspraak en gerechtigheid.

 

• Samenwerking met andere verenigingen en instanties

De digitale ontsluiting van de Handelingen via de website van de Universiteitsbibliotheek Gent is verder voorbereid om in de uitvoeringsfase te treden.

Tussen het Genootschap voor Geschiedenis en de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent bestaat sinds enkele jaren een partnerschap, dat onder meer al resulteerde in de gezamenlijke uitgave van twee boeken. Er wordt regelmatig overleg gepleegd tussen de beide verenigingen. In 2016 gebeurde dat overleg voornamelijk op informele basis via bestuursleden die banden hebben met beide verenigingen.

 

• Mecenaat en sponsoring

In het verleden kon de vereniging al occasioneel een beroep doen op een beperkte bijkomende financiële inbreng via sponsoring of mecenaat. In het licht van de slinkende subsidiëring door de overheden (met o.a. het volledig wegvallen van de provinciale subsidies vanaf 2018), wordt uitgekeken naar mogelijke structurele sponsoring. Dit blijkt evenwel een erg moeilijke oefening te zijn, die in 2016 nog niet met succes bekroond werd.

 

 

Home